Home Ratingové hodnotenia a Výskum Aktuálne platné ACRA Europe potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu TRNAVA na úrovni A-, výhľad stabilný
ACRA Europe potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu TRNAVA na úrovni A-, výhľad stabilný
Piatok, 22 Máj 2020

Ratingové hodnotenie priradené mestu Trnava zostáva nezmenené a opiera sa najmä o pozitívne hodnotenie úrovne zadlženosti, vysokej úrovne likvidity a tvorby prebytkov bežného rozpočtu.

Vzhľadom k súčasnej kríze vyvolanej novým koronavírusom, ktorá spôsobila na Slovensku dvojmesačný útlm v národnom hospodárstve, municipálne subjekty podľa aktuálnych ekonomických prognóz očakávajú výpadok v príjmoch z podielových daní približne 7 %. Výška tohoto druhu príjmu je pritom závislá od rastu celkovej mzdy v národnom hodpodárstve a vývoja zamestnanosti, pričom práve v uvedených dvoch oblastiach sú očakávania pre rok 2020 skôr pesimistické. Rovnako je možné očakávať zhoršenie aj ostatných regionálnych ukazovateľov.

Mesto Trnava upravilo svoj rozpočet v súlade s vyššie uvedenými očakávaniami tak, aby zabezpečilo udržanie jeho stability napriek očakávaným výpadkom príjmov. Výpadok príjmov z podielových daní mesto čiastočne zmiernilo úpravou bežných výdavkov, okrem toho mesto očakáva, že výpadok niektorých daňových aj nedaňových bežných príjmov bude schopné kompenzovať novými príjmami (napr. zvýšením poplatku za uloženie odpadu a.i.). Vďaka niekoľkoročnému prebytkovému hospodáreniu môže mesto použiť rezervné zdroje nielen na prefinancovanie výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID 19, ale aj na zabezpečenie kontinuity poskytovania kvalitných služieb obyvateľstvu a vlastných rozvojových projektov.

Ratingové faktory

Inštitucionálne faktory

Rozpočtová flexibilita

Priemerné

Plánovanie a rozpočtový manažment

Veľmi dobré

Politické prostredie

Dobré

Transparentnosť

Veľmi dobré

Celkové hodnotenie za oblasť

Dobré

Finančné faktory

Ukazovatele zadlženosti

Veľmi dobré

Ukazovatele likvidity

Veľmi dobré

Ukazovatele hospodárenia bežného rozpočtu

Dobré

Regionálne ukazovatele

Priemerné

Celkové hodnotenie za oblasť

Veľmi dobré

Ukazovatele podpory

Celkové hodnotenie za oblasť

Dobré

Celkové skóre

Veľmi dobré

Ratingové hodnotenie subjektu

A-

Inštitucionálne faktory

Mesto Trnava je okresným a krajským mestom v regióne Západné Slovensko, ktoré patrí do skupiny ekonomicky stabilných väčších miest tohto regiónu. Mesto ku koncu roka 2019 hospodárilo s celkovými ročnými príjmami vo výške 71 256 tis. EUR pri počte 65 033 obyvateľov.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa miera príjmovej nezávislosti mesta mierne zhoršila, kedy podiel bežných príjmov bez započítania účelovo viazaných štátnych dotácií na celkových príjmoch mesta poklesol zhruba na 67 % (72 % v roku 2018), čo bolo spôsobené vyšším objemom finančných operácií príjmových (čerpanie úveru a zdrojov rezervného fondu). V rámci mestského rozpočtu predstavujú podielové dane hlavný zdroj príjmov, pričom v roku 2019 tvoril ich podiel na bežných príjmoch (bez účelovo viazaných dotácií) približne 56 % (53% v roku 2018). Agentúra hodnotí veľmi pozitívne stabilný vývoj pomeru bežných výdavkov voči bežným príjmom, ktorý dosiahol 87% v roku 2019 a 85 % v roku 2018, čím si mesto vytvára dostatočný priestor pre prebytok, ktorý môže použiť na svoj ďalší rozvoj.

Graf č. 1 Porovnanie vývoja ukazovateľov rozpočtovej flexibility za roky 2017-2020F

f1

Zdroj: kalkulácie ACRA Europe, a.s.

Plánovanie a rozpočtový manažment

Úroveň plánovania a riadenia rozpočtu mesta Trnava hodnotíme ako veľmi dobrú. Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022 bol schválený 3. decembra 2019. Záverečný účet za rok 2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2020. Počas roka mesto aktualizuje údaje o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a tieto úpravy schvaľuje v priemere jedenkrát za štvrťrok.

Ukazovatele efektivity riadenia rozpočtu za rok 2019 hodnotíme ako veľmi dobré. Prebytok bežného rozpočtu medziročne mierne poklesol, dosiahol však úroveň porovnateľnú s rokom 2017, čo hodnotíme ako stabilný vývoj. Rovnako pozitívne hodnotíme aj medziročný vývoj ukazovateľa prevádzkovej marže, a to i napriek miernemu poklesu z hodnoty 14,8 % na 12,9% v roku 2019. V absolútnom vyjadrení sa prebytok bežného rozpočtu za obdobie rokov 2017-2019 pohyboval na úrovni približne 3,5-násobku ročnej dlhovej služby, čo považujeme za veľmi priaznivý stav. Mesto si tak vytvára väčšie rezervy na vlastné investičné aktivity, resp. na pokrytie neočakávaných výdavkov. Mierny pokles zaznamenávame aj pri ukazovateli prevádzkového prebytku voči bežným príjmom (bez dotácií), pričom v roku 2018 dosiahol 18 % a v roku 2019 viac ako 16 % bežných príjmov. K zlepšeniu došlo v oblasti investičných aktivít mesta, kde kapitálové výdavky medziročne vzrástli o približne 20 %, čo sa odrazilo aj v miernom zlepšení ukazovateľa pomeru kapitálových výdavkov k celkovým výdavkom.

Graf č. 2 Porovnanie vývoja schopnosti splácať dlhovú službu za roky 2017-2020F (v tis. EUR)

f2

Zdroj: kalkulácie ACRA Europe, a.s.

Politické prostredie

Pri hodnotení politického prostredia vychádzame z ukazovateľov Svetovej banky (Worldwide Governanace Indicators/WGI), upravených o mieru pôsobenia indikátorov charakterizujúch región, v ktorom sa nachádza hodnotená municipalita. Podľa ukazovateľov Svetovej banky kvalita inštitúcií stále zaostáva za priemerom krajín EU, rovnako zaostávajú aj ukazovatele hodnotiace právny štát a kontrolu korupcie. Po komunálnych voľbách a po voľbách do vyšších územných celkov došlo na Slovensku k výrazným zmenám v rozložení politických síl, čo sa následne odrazilo vo výsledkoch parlamentných volieb vo februári 2020. Na základe programového vyhlásenia novej vlády je možné očakávať skvalitnenie legislatívy, očistu justície, boj s korupciou a zvýšenie transparentnosti nakladania s verejnými zdrojmi, rozvoj regiónov a podporu podnikateľského prostredia. Napĺňanie uvedených priorít však bude závisieť od spôsobu zvládnutia korona krízy a schopnosti vlády efektívne naštartovať a rozbehnúť domácu ekonomiku.

Transparentnosť

Úroveň transparentnosti mesta Trnava hodnotíme ako veľmi dobrú. Mesto má zriadenú webovú stránku, kde pravidelne zverejňuje svoje dokumenty v súlade so zákonnými požiadavkami a lehotami. Mesto sa usiluje motivovať svojich obyvateľov k aktívnej účasti na správe vecí verejných formou hlasovania o participatívnom rozpočte, do ktorého sú prihlásené občianske projekty.

V roku 2019 sa uskutočnil 4. ročník Participatívneho rozpočtu pre mesto Trnava so zameraním na predkladanie a výber najvhodnejších občianskych projektov. Výsledky hlasovania boli zverejnené 2.10.2019, pričom uspelo 13 projektov v celkovom objeme 50 tis. EUR, ktoré budú naplánované v rozpočte roku 2020. Cyklus participatívneho rozpočtu je dvojročný, pričom v roku 2019 sa realizovali projekty schválené v roku 2018; celkovo 11 projektov a 3 investičné zadania, z toho sa podarilo zrealizovať 10 projektov a realizácia jedného investičného zadania ešte prebieha, dve investičné zadania boli zrušené. Z celkovej schválenej sumy 192 tis. EUR na čerpanie v roku 2019 boli skutočne vynaložené finančné prostriedky v objeme 87 tis. EUR.

Finančné faktory

Hospodárenie mesta Trnava v roku 2019

V roku 2019 hospodárilo mesto Trnava s celkovými príjmami vo výške 71 256 tis. EUR, čo predstavuje nárast o približne 13 % oproti roku 2018 a s celkovými výdavkami vo výške 63 763 tis. EUR, ktoré medziročne vzrástli o približne 12 %. Na medziročné zvýšenie celkových príjmov mal vplyv nárast daňových príjmov, predovšetkým príjmov z podielových daní, ktorých objem vzrástol oproti roku 2018 o 10 %, ďalej nárast nedaňových príjmov, najmä vyšší výber výnosu z nájomného, rovnako vzrástol aj objem dotácií zo štátu o približne 24 %, čo súviselo s novými kompetenciami miest a obcí a významne sa zvýšil aj objem prostriedkov čerpaných z rezervného fondu. Nárast vo výdavkovej časti rozpočtu bol spôsobený najmä vyšším čerpaním bežných výdavkov, čo súviselo s novými kompetenciami miest a obcí (rast platov školských zamestnancov, zvýšené požiadavky na školské stravovacie zariadenia a ich služby, uplatnenie rekreačných poukazov a.i.). Kapitálové výdavky mesta medziročne vzrástli o približne 20 %, celkovo však mesto plánovalo zrealizovať vyšší objem investícií a rozpočet naplnilo len na úrovni 44 %. Na realizáciu svojich projektov mesto čerpalo hlavne vlastné zdroje z rezervného fondu a len približne 1/3 zdrojov predstavovalo úverové financovanie, čo hodnotíme pozitívne. Úverové zdroje boli použité na financovanie rekonštrukcie základných a materských škôl, na revitalizáciu športového areálu Slávia a na rekonštrukciu komunikácie a mosta na Mikovínyho ulici. Dlhovú službu za rok 2019 plnilo mesto riadne a včas. Mesto v roku 2019 ukončilo hospodárenie s prebytkom 7 493 tis. EUR, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (5 839 tis. EUR v roku 2018) vzrástol o približne 28 %.

Hodnotenie rozpočtu mesta Trnava na rok 2020

V zmysle rozpočtu na rok 2020 a následných zmien rozpočtu mesto očakáva, že bude hospodáriť s celkovými príjmami v objeme 73 311 tis. EUR a celkovými výdavkami 73 236 tis. EUR. Posledná aktualizácia rozpočtu obsahuje úpravy súvisiace s očakávaným výpadkom príjmov, najmä príjmov z podielových daní v dôsledku mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou COVID 19. Podľa prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť SR mesto Trnava môže očakávať príjmy z podielových daní na rok 2020 na úrovni približne 25 305 tis. EUR (prognóza z apríla 2020), čo by predstavovalo výpadok o približne 7 %. Mesto Trnava však v aktualizácii rozpočtu na rok 2020 počíta s vyšším výpadkom podielových daní, a to až na úroveň 22 500 tis. EUR (pokles o 3 500 tis. EUR oproti schválenému rozpočtu). Mesto okrem toho očakáva výpadok vo vlastných príjmoch z dane za ubytovanie (-100 tis. EUR), za parkovanie na vymedzenom území mesta (-200 tis. EUR) a z nájomného (-154 tis. EUR). Uvedené výpadky čiastočne nahradí poplatkom za uloženie odpadu (+400 tis. EUR) a počíta aj s vyšším výberom dane z nehnuteľností, a to o približne 40 % oproti roku 2019. Súčasťou aktualizácie rozpočtu je šetrenie vo výdavkovej časti bežného rozpočtu vo viacerých programoch, čo prispeje k zníženiu bežných výdavkov o približne 1 030 tis. EUR. Po uvedených úpravách mesto očakáva prebytok bežného rozpočtu na úrovni len cca. 1 805 tis. EUR, čo oproti roku 2019 predstavuje pokles o zhruba 4-násobok. V kapitálovej časti je vo výdavkoch rozpočet o približne 30% vyšší v porovnaní s rokom 2019, čo považujeme za ambiciózne. Mesto však na realizáciu svojich investičných aktivít plánuje použiť prevažne vlastné zdroje z rezervného fondu a ďalších mestských fondov v celkovom objeme približne 6 100 tis. EUR, grantové financovanie a dotácie vo výške približne 3 800 tis. EUR a úverové zdroje vo výške 2 825 tis. EUR. Oproti schválenému rozpočtu však mesto znížilo objem čerpaných úverových zdrojov o 675 tis. EUR. Mesto plánuje zo svojho rezervného fondu použiť prostriedky, účelovo viazané na výstavbu sociálnych bytov, vo výške približne 600 tis. EUR na prefinancovanie výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID 19. Uvedené prostriedky budú následne do roku 2021 vrátené a použité na pôvodný účel.

Rozpočtové hospodárenie mesta hodnotíme ako stabilné a pozitívne hodnotíme všetky úpravy výdavkovej časti rozpočtu.

Ukazovatele zadlženosti

Pomer úverovej zadlženosti mesta Trnava k bežným príjmom predchádzajúceho roka dosiahol ku koncu roka 2019 úroveň približne 16,2 % a pomer dlhovej služby k bežným príjmom predchádzajúceho roka predstavoval približne 5,2 %. Mesto dodržalo obidva ukazovatele v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde úverová zadlženosť nesmie presiahnuť hodnotu 60 % a dlhová služba 25 % bežných príjmov predchádzajúceho roka. V prípade, ak mesto v roku 2020 načerpá plánované úverové zdroje vo výške 2 825 tis. EUR, celková úverová zadlženosť by sa mohla zvýšiť na úroveň približne 19 % a dlhová služba na približne 5,8 %, čo v oboch prípadoch hodnotíme ako nízke riziko. V období rokov 2021-2022 mesto neplánuje čerpať žiadne úverové zdroje.

Ukazovatele likvidity

Agentúra vníma veľmi pozitívne, že mesto dlhodobo vykazuje vysokú úroveň okamžitej likvidity, keď suma finančných prostriedkov na účtoch a krátkodobých pohľadávok predstavuje 2 až 2,5-násobok objemu krátkodobých záväzkov. Mesto k ultimu roka 2019 eviduje záväzky po lehote splatnosti vo výške 2 707 EUR, čo nevnímame ako riziko.

Regionálne ukazovatele

Na hrubom domácom produkte 2018 sa Trnavský kraj podieľal približne na úrovni 11 %. V absolútnom vyjadrení hrubý regionálny produkt na jedného obyvateľa predstavoval hodnotu 17 917 EUR v roku 2018 a 16 702 EUR v roku 2017. Za rok 2019 očakávame, že ukazovateľ presiahne hodnotu 18 tis. EUR. Miera nezamestnanosti v kraji sa v roku 2019 pohybovala okolo 2,6 % a v roku 2018 to bolo približne 2,3 %, čo sú veľmi priaznivé, nízke úrovne, čo však nebude platiť pre rok 2020, kedy očakávame nárast nezamestnanosti v dôsledku koronakrízy.

V meste Trnava majú sídla zamestnávatelia poskytujúci pracovné príležitosti najmä v oblasti automobilového priemyslu, v subdodávateľských výrobných závodoch vrátane logistiky, v strojárskom a potravinárskom priemysle a tiež v oblasti turistického ruchu. Pre výhľadové obdobie najbližšieho roka očakávame, že regionálne ukazovatele sa budú vyvíjať horšie v porovnaní s rokom 2019, najmä vzhľadom na očakávanú recesiu hospodárstva vyvolanú pandémiou COVID 19. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje v regióne Trnavy v apríli 2020 hromadné prepúšťanie v dvoch strojárskych firmách a u prevádzkovateľov herní, v regióne Piešťan sa prepúšťanie dotklo SLK Piešťany a spoločnosti so zameraním na výrobu papiernickych potrieb, rádovo sa však jedná o nízke počty zamestnancov.

Mesto schválilo viaceré opatrenia na podporu lokálnej ekonomiky počas mimoriadneho stavu a umožnilo viacero úľav pre podnikateľov, ako napríklad dočasné odpustenie nájomného za nebytové priestory v prevádzkach nútene zatvorených z rozhodnutia štátu (do odvolania mimoriadneho stavu), pričom prenajímatelia platia len energie, úplné odpustenie poplatku za prevádzkovanie terás a vonkajšieho sedenia počas celého roku 2020 alebo tiež možnosť rozvrhnutia úhrady dane z nehnuteľnosti do 3 splátok (PO), resp. 6 splátok (FO).

Ukazovatele podpory

Vo svojich analýzach sa ACRA Europe zameriava na preskúmanie a posúdenie miery vplyvu štátu na hodnotenú municipalitu, najmä vzhľadom k tomu, že štát reguluje rozpočtové pravidlá územnej samosprávy stanovením maximálneho stropu miery zadlženia a dlhovej služby a významnou mierou ovplyvňuje rozpočty miest a obcí cez stanovenie výšky podielových daní a účelovo viazaných bežných transferov a dotácií. Závislosť mesta Trnava na príjmoch transferovaných zo štátu bola v roku 2019 priemerná a dosahovala približne 65 %, čo predstavuje len mierny nárast oproti roku 2018, kedy predstavovala 61 %. Okrem uvedených faktorov ACRA Europe berie do úvahy aj rating štátu, ktorého administratívnou súčasťou je hodnotený municipálny subjekt. V roku 2020 očakávame, že z dôvodu výpadkov príjmov miest a obcí vyvolaných koronakrízou, bude miera podpory zo strany štátu vyššia v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami. Agentúra očakáva, že štát pristúpi buď k priamym kompenzáciám výpadkov v podielových daniach alebo k nepriamym kompenzáciám cez možnosť čerpania eurofondov bez povinnej spoluúčasti mesta, reštrukturalizácii úverov (napr. od ŠFRB), resp. zabezpečeniu ľahšej dostupnosti prekleňovacích úverov nielen pre podnikateľov, ale aj pre mestá a obce.

Ratingový výhľad

Stabilný ratingový výhľad bol stanovený na základe očakávaní nízkej miery rizika po zvýšení zadlženosti, vysokej úrovne okamžitej likvidity a vysokej úrovne kumulovaných prebytkov bežného rozpočtu.

Stabilný výhľad predpokladá, že rating s najväčšou pravdepodobnosťou zostane nezmenený v horizonte 12 mesiacov.

Kľúčové predpoklady

• Úverová zadlženosť nebude rásť významnejšie v porovnaní s predpokladmi na rok 2020

• Okamžitá likvidita sa nebude vyvíjať nepriaznivejšie oproti predpokladom na rok 2020

• Prebytok bežného rozpočtu sa bude vyvíjať priaznivejšie oproti predpokladom na rok 2020

Potenciálny výhľad a/alebo faktory zmeny

Faktory, ktoré môžu mať vplyv na zvýšenie ratingu:

• Výrazne nižšia miera úverovej zadlženosti oproti predpokladom na rok 2020

• Výrazne vyšší objem prebytku bežného rozpočtu oproti roku 2019

• Výrazne vyššie čerpanie kapitálových grantov oproti predpokladom na rok 2020

• Výrazné zlepšenie vývoja makroekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky

Pravdepodobnosť, že faktory vplývajúce na zvýšenie ratingu sa v období platnosti ratingového hodnotenia naplnia, považujeme za nízku.

Faktory, ktoré môžu mať vplyv na zníženie ratingu:

• Výrazne vyššia miera úverovej zadlženosti oproti predpokladom na rok 2020

• Výrazné zhoršenie ukazovateľov likvidity v porovnaní s rokom 2019

• Výrazne nižší objem prebytku bežného rozpočtu oproti predpokladom na rok 2020

Pravdepodobnosť, že faktory vplývajúce na zníženie ratingu sa v období platnosti ratingového hodnotenia naplnia, považujeme za nízku.

Príloha č. 1 Záverečný účet mesta za obdobie rokov 2017–2019 v tis. EUR

Položka

Plnenie

k 31.12.2017

v %

Plnenie

k 31.12.2018

v %

Plnenie

k 31.12.2019

v %

Bežné príjmy spolu

52 194

106 %

55 464

104 %

60 123

103 %

Daňové príjmy bežné

36 836

106 %

39 729

105 %

41 108

103 %

Nedaňové príjmy bežné

5 781

117 %

5 709

114 %

6 543

95 %

Granty a transfery bežné

9 577

100 %

10 026

97 %

12 472

99 %

Bežné výdavky spolu

44 555

97 %

47 252

85 %

52 358

94 %

výdavky na splácanie úrokov

268

97 %

229

90 %

208

78 %

Výsledok bežného rozpočtu

7 639

x

8 212

x

7 765

X

Kapitálové príjmy spolu

334

16 %

973

24 %

1 651

38 %

príjmy z predaja majetku

267

18 %

833

114 %

1 035

109 %

kapitálové granty a transfery

67

12 %

140

4 %

416

13 %

Kapitálové výdavky spolu

9 064

47 %

7 508

38 %

9 030

44 %

Výsledok kapitálového rozpočtu

- 8 730

x

- 6 535

x

- 7 379

x

Finančné operácie príjmové

8 799

54 %

6 369

43 %

9 482

59 %

prijaté úvery

1 450

27 %

1 289

33 %

2 877

56 %

Finančné operácie výdavkové

2 092

105 %

2 206

100 %

2 375

96 %

splátky istín

1 856

93 %

2 076

94 %

2 163

88 %

Výsledok finančných operácií

6 707

x

4 163

x

7 107

x

PRÍJMY SPOLU

61 327

91 %

62 806

87 %

71 256

91 %

VÝDAVKY SPOLU

55 711

83 %

56 966

79 %

63 763

81 %

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

5 616

x

5 840

x

7 493

x

Zdroj: Záverečné účty mesta Trnava, kalkulácie ACRA Europe

Príloha č. 2 Súvaha za obdobie rokov 2017–2019 v tis. EUR

Položka

K 31.12.2017

K 31.12.2018

K 31.12.2019

Aktíva

 

 

 

Neobežný majetok

168 561

166 331

167 203

Dlhodobý nehmotný majetok

6

6

3

Dlhodobý hmotný majetok

148 652

146 422

147 996

Dlhodobý finančný majetok

19 903

19 903

19 204

Obežný majetok

50 695

54 969

60 150

Zásoby

63

66

86

Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy

33 491

36 157

39 918

Dlhodobé pohľadávky

626

451

2 950

Krátkodobé pohľadávky

2 650

3 163

2 503

Finančné účty

13 865

15 132

14 693

Poskytnuté návratné finančné výpomoci

0

0

0

Časové rozlíšenie

240

336

161

AKTÍVA SPOLU

219 496

221 636

227 514

Pasíva

 

 

 

Vlastné imanie

174 599

177 652

183 174

Záväzky

19 936

21 347

22 306

Dlhodobé záväzky

4 687

4 890

4 461

Krátkodobé záväzky

3 874

4 069

5 493

Rezervy

2 584

4 292

3 246

Bankové úvery a výpomoci

8 581

8 050

9 008

Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy

210

46

98

Časové rozlíšenie

24 961

22 638

22 034

PASÍVA SPOLU

219 496

221 636

227 514

Zdroj: Finančné výkazy mesta Trnava, kalkulácie ACRA Europe

Príloha č. 3 Viacročný rozpočet mesta pre roky 2020–2022 v tis. EUR

Položka

Rozpočet na rok 2020

po zmenách

(vrátane RO)

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022

Bežné príjmy spolu

60 506

63 521

64 505

Daňové príjmy bežné

40 982

45 412

46 442

Nedaňové príjmy bežné

5 429

5 608

5 540

Granty a transfery bežné

14 095

12 501

12 523

Bežné výdavky spolu

58 701

57 076

57 106

výdavky na splácanie úrokov

230

200

180

Výsledok bežného rozpočtu

1 805

6 445

7 399

Kapitálové príjmy spolu

3 626

2 056

1 000

príjmy z predaja majetku

100

1 000

1 000

kapitálové granty a transfery

3 526

1 056

0

Kapitálové výdavky spolu

11 833

8 359

8 258

Výsledok kapitálového rozpočtu

- 8 207

- 6 303

- 7 258

Finančné operácie príjmové

9 179

2 776

2 271

prijaté úvery

2 825

0

0

Finančné operácie výdavkové

2 702

2 918

2 412

splátky istín

2 547

2 718

2 212

Výsledok finančných operácií

6 477

- 142

- 141

PRÍJMY SPOLU

73 311

68 353

67 776

VÝDAVKY SPOLU

73 236

68 353

67 776

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

75

0

0

Zdroj: Rozpočet mesta Trnava na roky 2020–2022, kalkulácie ACRA Europe

Príloha č. 4 Zoznam významných informačných zdrojov

Interné informačné zdroje

Externé informačné zdroje

Záverečný účet mesta Trnava za roky 2017, 2018 a 2019

Ministerstvo financií SR

Súvaha mesta Trnava k 31.12.2017, k 31.12.2018 a k 31.12.2019

Štatistický úrad SR

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2017, k 31.12.2018 a k 31.12.2019

Eurostat

Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročný rozpočet mesta Trnava na roky 2021-2022

Svetová banka

Zmeny rozpočtu za rok 2020

Národná banka Slovenska

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za rok 2019

Webová stránka mesta Trnava

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Trnava na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022

  Rada pre rozpočtovú zodpovednosť SR

  Participatívny rozpočet pre Trnavu v roku 2019 - vyhodnotenie

   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ratingová história

Posledné ratingové hodnotenie bolo subjektu vydané 31. mája 2019, revízia a jeho potvrdenie boli vykonané 29. novembra 2019. Predchádzajúce nevyžiadané ratingové hodnotenie bolo na úrovni A-, výhľad stabilný.

Regulatórne zverejnenia

Nevyžiadané ratingové hodnotenie a výhľad bolo vypracované v zmysle metodológie ACRA Europe pre municipálne subjekty vo verzii zo dňa 31.5.2019 (dostupná je na https://acra-europe.com, sekcia Methodológia). V rovnakej sekcii sa nachádza aj ratingová škála, vrátane vysvetlenia významu každej ratingovej kategórie a definícia defaultu. Informácia o miere historického zlyhania je dostupná na cerep.esma.europa.eu, dôvodová správa o význame mier zlyhania je dostupná na https://acra-europe.com, sekcia Regulačný rámec, Zverejňovanie. Zverejneniu nevyžiadaného ratingového hodnotenia a výhľadu predchádzalo schválenie Ratingovým výborom. ACRA Europe je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach.

Ratingy municipálnych subjektov a ich výhľad sa revidujú do 6 mesiacov od dátumu zverejnenia ratingovej správy a v súlade s kalendárom plánovaných zverejnení ratingov a ich revízií.

Uvedené ratingové hodnotenie je vydávané ako nevyžiadané hodnotenie, t.j. nebolo iniciované zo strany hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany. Hodnotený subjekt sa nezúčastňoval ratingového procesu a informácie a podklady k jeho vypracovaniu boli získané z verejne dostupných zdrojov v zmysle metodológie ACRA Europe. V priebehu analytického procesu ACRA Europe nemala prístup k interným dokumentom hodnoteného subjektu. ACRA Europe v zmysle bežnej starostlivosti overila všetky podklady vstupujúce do ratingového procesu. ACRA Europe považuje rozsah a kvalitu informácií vstupujúcich do analytického procesu za dostatočné pre priradenie dôveryhodného hodnotenia. Aktualizované ratingové hodnotenie a výhľad boli hodnotenému subjektu oznámené dňa 20. mája 2020, po tomto oznámení ratingové hodnotenie a výhľad neboli zmenené ani doplnené.

ACRA Europe neposkytla hodnotenému subjektu žiadne ďalšie služby. Pri prideľovaní ratingu hodnotenému subjektu sa nezistili žiadne konflikty záujmov.

Download pdf